คณะนิติศาสตร์

Partner

คณะนิติศาสตร์ — พันธมิตร — สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะนิติศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที