บัณฑิตสอบเนติฯ ได้คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศ สมัยที่ 61 และ70

บัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ คือ นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก ที่สำเร็จการอบรมกฎหมายจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่ 70 โดยสอบไล่ได้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ด้วยคะแนนเกียรตินิยม

และด้วยผลของการสอบไล่นี้ทำให้นายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก:
- เป็นบัณฑิต คนที่ 2 แห่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สอบไล่ได้เป็นที่ 1 กล่าวคือ อาจารย์วิวัฒน์ สรรพคุณ สอบไล่ได้เป็นที่ 1 ในสมัยที่ 61 และนายศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก สอบไล่ได้เป็นที่ 1 ในสมัยที่ 70
- เป็นบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คนแรก ที่สำเร็จด้วยคะแนนเกียรตินิยมจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- เป็นบัณฑิต คนแรกจากสถาบันเอกชน ที่มีคะแนนสอบไล่เกิน 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 3 สาขาวิชาจาก 4 สาขาวิชาที่สอบ กล่าวคือ วิชากฎหมายแพ่งสอบได้ 82.5 คะแนน วิชากฎหมายอาญาสอบได้ 79 คะแนน วิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง สอบได้ 82 คะแนน และวิชาวิธีพิจารณาความอาญาสอบได้ 80 คะแนน

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 16 ตุลาคม 2561, 12:08:21 น.