ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี ร่วมกับอาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช

การปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปในกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : การยกข้อต่อสู้แห่งความจำเป็น

วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีที่ 34 ฉบับที่ 2 กันยายน 2559(TCI 2)
 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2560, 16:00:06 น.