เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

ครบทุกมิติ เลือกกลุ่มวิชาเฉพาะทางตามความชอบและความถนัด
มีกลุ่มวิชาเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้เรียนได้รู้ลึก รู้จริง เน้นกฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้ทำงานได้จริง ทำงานได้หลากหลายทั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้ง 2 กลุ่มวิชาเอกแบ่งเป็นหมวดวิชา

  • กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนในระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ในเรื่องของกรอบ กติกา ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ และกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
 

  • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนในการขับเคลื่อนในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในนวัตกรรมในรูปแบบของสินค้าและบริการที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เพื่อคุ้มครองสินค้าประเภทที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าที่มีรูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาการแข่งขันของสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมต่อไป
 

 

เรียนกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางกฎหมายด้านต่างๆ ได้เรียนกับอาจารย์พิเศษที่มีชื่อเสียงในวงการ ทุกท่านพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างเต็มที่


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสามารถศึกษาวิเคราะห์กฎหมายขั้นสูงที่ศึกษาในหลักสูตร
  • วิเคราะห์ปัญหาอย่างเข้าใจและอธิบายถึงหลักสำคัญของเนื้อหากฎหมายที่ศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • สามารถติดตามการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ความตกลงระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆ
  • ได้รับการพัฒนาทักษะไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชากฎหมายในหลักสูตร 
  • สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ตุลาการ อัยการ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ