เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ทางวิชาการและมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทางกฎหมายด้านต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่

  Faculty Members


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญวิชากฎหมายมหาชนและกฎหมายผู้ประกอบการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร รอบรู้

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายพลังงานและการค้าระหว่างประเทศ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรยา สิงห์สงบ

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.วรรณวิภา พัวสิริ

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต

อาจารย์

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญ Docteur en Droit (Trés Honorable), University De Nice, France

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล

อาจารย์พิเศษ

คณะนิติศาสตร์

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

อาจารย์ปัจฉิมา ธนสันติ

อาจารย์พิเศษ

คณะนิติศาสตร์

 อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.ธนิต ชังถาวร

อาจารย์พิเศษ

คณะนิติศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

อาจารย์พิเศษ

คณะนิติศาสตร์

ที่ปรึกษาอาวุโสงานนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา สวทช

อาจารย์สุรางคณา แก้วจำนง

อาจารย์พิเศษ

คณะนิติศาสตร์

ผู้อำนวยการ ETDA