Admission

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • กรณีที่ผู้เรียนมีผลคะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี) Tuition & Fees


หมายเหตุ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


แผน ก. วิทยานิพนธ์

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์