Admission

คุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  • กรณีที่ผู้เรียนมีผลคะแนน TOEFL 550 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาปรับพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm
2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี) Tuition & Fees

208,380 บาท แผน ก ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 9 หน่วยกิต (หรือ 12 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
209,880 บาท แผน ข ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
ก. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 1 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
ข. หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเฉพาะสาขา 15 หน่วยกิต (หรือ 18 หน่วยกิต)
ง. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
จ. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต


แผน ก. วิทยานิพนธ์
เทอมที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 61,080 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 1 วิชา) : 65,780 บาท

แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
เทอมที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 61,080 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 1 วิชา) : 65,780 บาท