คลินิกยุติธรรม

มุ่งเน้นฝึกทักษะวิชาชีพและทักษะสำหรับปี 2020

(การปรับใช้กฎหมาย/การรับฟังข้อเท็จจริง/การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น)

 

คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการสังคมด้านกฎหมายควบคู่กับการฝึกทักษะความรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษา จึงได้ก่อตั้งสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการปรึกษาปัญหาแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

และเมื่อมหาวิทยาลัยปิดภาคการศึกษา คณะฯ ได้จัดค่ายแนะนำกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท อันเป็นบริการวิชาการเพื่อสังคมที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสให้คำปรึกษาทางกฎหมายในสถานการณ์จริงภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ การออกค่ายกฎหมายโดยจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งและการออกศูนย์กฎหมายเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษากฎหมาย และได้รับคัดเลือกจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมให้เป็นที่ดูงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประเทศมาเลเซีย

ติดต่อได้ที่ สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย อาคาร ศูนย์กิจกรรม (Student Activities Center ) ชั้น1 ห้อง 110 หรือ สายด่วน 064-8257243

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 16 ตุลาคม 2561, 16:33:31 น.