ประวัติคณะ

หลักสูตรปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2526

 • ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ  สกอ.) ให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (น.บ.)

ปีการศึกษา 2532

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ สกอ.)

ปีการศึกษา 2553

 • ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมการณ์ศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และพร้อมรับเป็นประชาคมอาเซียน

ปีการศึกษา 2560

 • เปิดสอนกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษา 2548

 • เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา  2550

 • หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2551

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.)

ปีการศึกษา 2554

 • เริ่มใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd)

ปีการศึกษา 2559

 • เปิดสอนกลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
 • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 14 มิถุนายน 2561, 09:58:57 น.