ทำไมต้องเรียนคณะนี้

 

 • เน้นกฎหมายยุคใหม่ เอื้อต่อการทำงานในอนาคต เช่น กฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพลังงาน กฎหมายไอที
 • วิชาเลือกที่ทันสมัยตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบัน: สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายเอเชียศึกษา  
 • จัดติวเพื่อสอบใบอนุญาตว่าความและเนติบัณฑิต ก่อนจบการศึกษา
 • ผลักดันให้นักศึกษาได้ฝึกงาน ทั้งในภาครัฐและเอกชน 
 • เสริมสร้างภาษาอังกฤษควบคู่วิชากฎหมาย เพื่อผลักดันให้นักศึกษาได้ทำงานกับบริษัทกฎหมายระดับโลก 
 • เรียนกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ระดับผู้พิพากษา ทนายความ อัยการ
 • ได้ที่ 1 เนติบัณฑิตสมัยที่ 70 ด้วยคะแนนเกียรตินิยมซึ่งเป็นคนที่ 5 ของประเทศ และคนแรกจากมหาวิทยาลัยเอกชน

 

มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมสำหรับการพัฒนาประเทศ

 • เสริมการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษา
 • ฝึกทักษะการทำงานจริงกับมืออาชีพ
 • อาจารย์ประจำเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา

 

สร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนผ่านการเรียนและกิจกรรม

 • ทักษะมนุษย์
 • ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) และ IT
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์
 • ทักษะการให้ความเห็นทางกฎหมาย

 

 

 • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 19 ตุลาคม 2561, 15:47:29 น.