เลือกเรียนคุ้มค่าอย่างไร ?

เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลถือเป็นเครื่องมือและทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย  “Big Data” หรือ “ข้อมูลขนาดใหญ่” นั้น เปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคและประชาชน ซึ่งองค์กรภาคธุรกิจและรัฐบาลสามารถนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อสร้างสินค้า บริการ ต่อยอดธุรกิจ และออกแบบนโยบายของรัฐ ให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายและตรงกับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในทันที ด้วยขนาด และความหลากหลายของข้อมูล ทำให้องค์กรต้องการคนที่สามารถทำความเข้าใจข้อมูลและดึงแก่นสำคัญของข้อมูลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ศาสตร์ทางด้านวิทยาการจัดการข้อมูลจึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง บุคลากรในด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล จะเป็นผู้ที่มีความโดดเด่นใน 4 มิติ ดังนี้

  1. เชี่ยวชาญด้านการทำวิจัย
  2. ด้านประสิทธิผลส่วนบุคคล
  3. ทักษะด้านการสื่อสาร
  4. การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม
     

นอกจากนี้ ยังมี

  • การเรียนการสอนความยืดหยุ่นสูงมากเหมาะกับยุค New normal (วิชาเสริมพื้นฐานและวิชาวิจัยเรียนโดยตรงแบบตัวต่อตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและรอง)
  • มีการเปิดรับหัวข้อวิจัยที่หลากหลาย มีอาจารย์ที่มีความรู้ครอบคลุมทุกด้านและมี Ecosystem ที่เข้มแข็งช่วยผลักดัน
  • สามารนำงานประจำมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่หรืองานวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานต่อไปได้
  • มีโอกาสได้ทำพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และงานวิจัยร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม