Admission

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นต้น จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.50 หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์วิจัย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
  2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนในระดับดี 
  3. ต้องมีเป้าหมายและแผนของการศึกษาในหลักสูตรที่สมัคร
  4. ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์


 Tuition & Fees

แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
209,880 (Research Based) -

หมายเหตุ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล


แผน ก. วิทยานิพนธ์