ประวัติคณะ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีที่ทำการ ณ อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และ อาคาร A4 ชั้น 2 วิทยาเขตรังสิต คณะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตรคือ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2530
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2542
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ภาคปกติ) เปิดดำเนินการปีการศึกษา 2547

ปีการศึกษา 2548 คณะเปิดหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (มี 2 แผน คือ แผน ก. ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข. สอบประมวลความรอบรู้)

ปีการศึกษา 2548 – 2549 คณะได้เพิ่มพูนทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่วิทยาเขตรังสิตเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหลากหลายแขนงผ่านการอบรมสัมมนา และค้นพบศักยภาพของตนเองก่อนการเลือกเรียนตามสาขาที่ตนถนัด นอกจากนี้คณะได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท เพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 โดยคณะได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2555 เพื่อการบริหารจัดการตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยคณะได้รวมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันและกำหนดตำแหน่งการบริหารงานของภาควิชาขึ้นใหม่เป็นหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2559  คณะได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  โดยชื่อเดิมคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีการศึกษา 2560 คณะเปิดหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Bachelor of Science Program in Games and Interactive Media) ซึ่งได้รับความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำทางด้านเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

คณะเปิดหลักสูตรระดับวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  Bachelor of Science (Computer Science) 

  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 13 มกราคม 2565, 12:10:44 น.