จบแล้วทำงานอะไรดี

ผู้ที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ซึ่งได้แก่

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือนักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • นักธุรกิจส่วนตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์ หรือระบบงานสารสนเทศ
 • ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาภาพ 3 มิติ และเทคโนโลยีสื่อประสม
 • นักออกแบบงานกราฟิกสำหรับแอพพลิเคชัน
 • นักออกแบบเว็บไซต์
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience Designer)
 • นักออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface Designer)

สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ

 • นักพัฒนาเกม (Game Programmer)
 • นักออกแบบเกม (Game Designer)
 • ผู้ควบคุมงานสร้างเกม (Game Producer)
 • นักพัฒนาโมบายเกม (Mobile Game Developer)
 • นักพัฒนาเกมออนไลน์ (Multiplayer Online Game Developer)
 • นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ (Professional 2D/3D Animator)
 • นักออกแบบและพัฒนาอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Interactive Media Designer/Developer)
 • ผู้จัดการเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content Manager)
 • นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Designer)
 • นักออกแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI Designer)
 • นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Reality Designer/Developer)
 • ผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Entrepreneur in Game And Interactive Media)
 • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
 • อัพเดทล่าสุด : 30 ตุลาคม 2561, 10:18:53 น.