คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

Facilities

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการภาคพื้น
ห้องปฏิบัติการภาคพื้น
นอกจากจะยกเครื่องบินมาที่ตึก Tourism Tower เราได้ยกเคาน์เตอร์เช็คอิน พื้นที่ฝึกสอนงานกราวน์เซอร์วิส ที่น้องๆ ได้เรียนรู้การให้บริการภาคพื้นดินแบบมืออาชีพในสถานการณ์จริง จากเคาน์เตอร์เช็คอินในสนามบินจำลอง

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว