คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร
รองคณบดี
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
รองคณบดี และรักษาการหัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
ผศ.ณัฐา ฉางชูโต
รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
หัวหน้าภาคบรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล
ผศ.ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และรักษาการหัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ดร.อิษยา สินพงศพร
หัวหน้าหลักสูตร Innovative Media Production
ผศ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต
หัวหน้าหลักสูตรการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์และประสบการณ์ดิจิทัล