คณะผู้บริหาร

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
รองคณบดี
ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
รองคณบดี
อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร
รองคณบดี
ผศ.ณัฐา ฉางชูโต
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์ และหัวหน้าภาควิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
อ.กฤติยา คุ้มเรือน
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา
อ.อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชาบรอดคาสติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล
ดร.อิษยา สินพงศพร
หัวหน้าหลักสูตร Innovative Media Production
ผศ.ดร.ทิวา พาร์ค
หัวหน้าภาควิชา Communication Strategy and Ideation