มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะผู้บริหาร

ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.สุนทรี ผลวิวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อ.วรารัตน์ ทักษิณวราจาร
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์
อ.กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
ผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ผศ.ณัฐา ฉางชูโต
หัวหน้าภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง
ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์
หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์
อ.กฤติยา คุ้มเรือน
หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา