MK Group
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที