ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2555). Lived experience as an approach to understanding a meaning of security and safety: an embodiment in disabling public realm. Conference proceeding: The 4th International Conference for Universal Design. Fukuoka, Japan. October 12-14, 2012.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2556).  An Assessment Framework of Vulnerabilities caused by Flooding within the Low-income Settlements, Bangkok”. The 2nd EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change. Chonburi Province, Thailand. May 15-17, 2013.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2556). การจัดการน้ำท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย. วารสารวิชาการวารสารนักบริหาร 33 (4). 

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2557). “An Analytical Framework for Housing Development: an impact on quality of life in later life”. Conference proceeding: Seventh Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology. Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK. 24th - 27th March 2014.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). การลดความเปราะบางจากน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่น ในชุมชนรายได้น้อย: กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพ. 23 พฤษภคม 2557.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). Cultural norms as an obstruction on accessible footpaths for all in Bangkok. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). User Involvement in Applying Universal Design from Global to Local Thailand. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557).  Rethinking on access law implementation: a case of the hundred-years-old community in Bangkok. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.

 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, ฐิตาภา อินทปันตี, ปาริฉัตร หนูเซ่ง, นุชกานต์ กาญจนพันธุ์, สิริรัช ยาวิลาศ. (2557). ความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน. VeridianSilpakorn University E-Journal, Vol 8, No 1: ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์.

 • Chutapruttikorn, R. (2015). A New House, A New Home: Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand, International Journal of Spatial Design and Research, 11 VOL.15.

 • แหล่งที่มา: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 11 ตุลาคม 2561, 10:13:03 น.