อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมอาจารย์พิเศษจากวงการวิชาชีพเข้ามาร่วมสอนและร่างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

  Faculty Members


ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.วิรัตน์ รัตตากร

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ภาสิต ลีนิวา

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.พีรดร แก้วลาย

อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริวรรณ รุจิพงษ์

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.กฤศมน คำมะสอน

อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล

อาจารย์พิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์