อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทีมอาจารย์พิเศษจากวงการวิชาชีพเข้ามาร่วมสอนและร่างหลักสูตรเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

  Faculty Members


ผศ.ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ.วิรัตน์ รัตตากร

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ภาสิต ลีนิวา

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิริวรรณ รุจิพงษ์

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.ภฤศมน คำมะสอน

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ดร.สดานุ สุขเกษม

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนธร กิตติกานต์

อาจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์