Job Opportunities

  • สถาปนิกเฉพาะทาง
  • มัณฑนากรและนักออกแบบภายใน
  • ผู้บริหารจัดการโครงการออกแบบสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง
  • เจ้าของธุรกิจออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน
  • เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
  • นักวิจัย
  • อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • นักวิชาการ/ที่ปรึกษา ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน