Job Opportunities

อาชีพ (กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน)

  1. สถาปนิกภายในเฉพาะทาง

  2. นักวิจัย

  3. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน

  4. นักวิชาการในบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

 

อาชีพ (กลุ่มวิชาเอกการบริหารจัดการภายใน)

  1. ผู้ประกอบการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

  2. นักวิจัย

  3. นักบริหารจัดการงานออกแบบภายใน

  4. อาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน

  5. นักวิชาการในบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐ