Admission

หลักสูตรประยุกต์แบบสองภาษา การเรียนการสอนสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือ

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง 

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ จะต้องผ่านการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ทางหลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm

  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ

  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

  4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)โอกาสที่จะโดดเด่นในเส้นทางการเป็นนักออกแบบภายใน และเข้าสู่ธุรกิจออกแบบตกแต่งภายใน Interior Design

 Tuition & Fees


หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


แผน ก. วิทยานิพนธ์
เทอมที่ 1 (ไม่มี Prelim) : 50,580 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 1 วิชา) : 55,280 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 2 วิชา) : 59,280 บาท
เทอมที่ 1 (Prelim 3 วิชา) : 63,280 บาท