Admission

หลักสูตรประยุกต์แบบสองภาษา การเรียนการสอนสามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้ 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือ

  • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน การออกแบบภายใน หรือสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมผังเมือง จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง ทั้งนี้ จะต้องผ่านการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในที่ทางหลักสูตรจัดเตรียมไว้ให้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สมัครออนไลน์ได้ที่ http://ums.bu.ac.th/admission/gsadm

  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ

  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

  4. จดหมายรับรองการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถานที่ทำงาน (ถ้ามี)หลักสูตรสองภาษาสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน และการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ในวงการออกแบบและก่อสร้าง

 Tuition & Fees

แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
206,430 (เสาร์) -

หมายเหตุ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม


แผน ก. วิทยานิพนธ์