มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การฝึกงานและสหกิจศึกษา

ฝึกงาน

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจากภาควิชาฯ เพื่อศึกษาระบบการทำงานและการแก้ปัญหา โดยใช้เวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ หรือประมาณ 320 ชั่วโมง

สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษาในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม Cooperative Education in Architectural Practice คือ หลักสูตรที่จัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานจริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่ตรงกับสายวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ทั้งในและต่างประเทศ

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2561, 13:50:38 น.