สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design) เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบภายใน หรือมัณฑนากรมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบภายใน และเจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน และก้าวทันการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล

เทอมแรก 24,580
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 394,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2563

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

Interior Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)