สาขาวิชาการออกแบบภายใน

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design) เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การเป็นนักออกแบบภายใน หรือมัณฑนากรมืออาชีพ ด้วยการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการออกแบบและการบริหารจัดการ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการออกแบบภายใน และเจาะลึกถึงกระบวนการทำงานอย่างละเอียด โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำงานทุกขั้นตอน และก้าวทันการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานในระดับสากล

เทอมแรก   24,580 19,580

ตลอดหลักสูตร 4 ปี   387,680 382,680
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา 2564 นี้มีผลตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายน 2564

ชื่อปริญญา

ศิลปบัณฑิต (การออกแบบภายใน)

Bachelor of Fine Arts (Interior Design)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Architecture

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

Interior Design


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)