ประวัติคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 เป็นคณะที่ 11 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2532 ในชื่อของภาควิชาการออกแบบภายใน

ศาสตร์และศิลป์ที่สร้างสรรค์จากความเข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสภาพแวดล้อม ผสมผสานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ นำไปสู่การสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างแก่นักศึกษาสถาปัตยกรรมในฐานะสถาปนิกและนักออกแบบในอนาคต สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้และคุณภาพในระดับสากล และยังคงภาคภูมิใจในศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:37 น.