ศิษย์เก่า

กฤติน บุญศักดิ์
Interior Designer | Contractor | 3D Visualizer
ภรันยู แพทย์ขิม
Interior Designer
อนุสรณ์ จารุตันติกุล
Turn-key Contractor
สิริพร เผื่อแผ่
Interior Designer
กฤติ คูหาเรืองรอง
Founders &Design Director
Perception Studio
ฉัตรชัย ธิรจิตโต
Founders &Design Director
Perception Studio