5 สตูดิโอ ตอบโจทย์ความถนัดที่หลากหลาย

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ เจ๋งแค่ไหน! ทำไมต้องมีถึง 5 สตูดิโอ! ระบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า “Vertical Studio” ที่พร้อมสำหรับความถนัดที่หลากหลายของนักศึกษา ซึ่งแบ่งประเภทสตูดิโอให้สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีพันธมิตรชั้นนำให้คำแนะนำโดยตรง พร้อมด้วยนวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ เช่น เครื่องพิมพ์ชิ้นงาน 3D Printer เทคโนโลยี VR และอื่นๆ ให้ใช้เพื่อถ่ายทอดจิตนาการสู่งานต้นแบบที่จับต้องได้จริง ทั้ง 5 สตูดิโอ 

ระบบการเรียนรู้ “Vertical Studio” ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นการเรียนรู้ที่เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 ต่อยอดความรู้ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม โดยการทำงานร่วมกัน ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจอย่างเข้มข้น กับอาจารย์สตูดิโอและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ผสานด้วยเครื่องมือ workshop ที่รองรับความอยากรู้ อยากทดลอง สร้างชิ้นงานจริงผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3D Printing , Artificial Intelligence, Virtual Reality เป็นต้น โดยสามารถแบ่งออกเป็น 5 สตูดิโอ ดังนี้


 

สตูดิโอที่ 1:  Architectural Technology เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สตูดิโอที่ 1 เป็นสตูดิโอที่เน้นให้น้องๆ สามารถนำเสนอความเป็นไปได้ของ

สถาปัตยกรรมในอนาคตที่มีลักษณะเฉพาะ (Archetype) จาก การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้าง (Structural Technology)  การออกแบบรายละเอียดองค์อาคาร (Detail Design) และเทคนิคระบบประกอบอาคารอัจฉริยะ (Smart Building System)  โดยผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และยังต้องคำนึงถึงปัญหาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก (Green Architecture & Sustainable Design)อีกด้วย นอกจากนี้ น้องๆ จะได้เรียนรู้งานระบบต่างๆ เช่น ระบบโมดุลล่าร์  (Modular System)  ระบบการก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป (Prefabricated Construction) รวมถึงระบบอาคารอัจฉริยะ อาทิ Smart parking  Smart Home ระบบอาคารประหยัดพลังงาน คาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มทักษะสู่การปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เช่น  A49 DESIGN103 OBA ThaiObayashi และอีกมากมาย  


 

สตูดิโอที่ 2 : DESIGN STUDIO x ART SPACE - Architecture as Contemporary Art Platformเป็นสตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลอง (Experimental Architecture) ตั้งคำถาม สำรวจ ศึกษา และทดลองร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ถึงความเป็นไปได้ในการตีความ และ/หรือการค้นหาความหมายใหม่ๆในการออกแบบสถาปัตยกรรม เรียนรู้และทดลองนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านสื่อการนำเสนออื่นๆ (Media Studies) ด้วยแนวความคิด รูปแบบ วิธี และกระบวนการทำงานของศาสตร์อื่นๆ (Other Disciplines) อาทิเช่นศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) สาขาต่างๆ ได้แก่ Installation Video Art Sound Art Photography Film เป็นต้น ตามความสนใจ วิธี กระบวนการ และวิถีการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยน้องๆ สามารถแวะชมผลงานของ STUX2 ได้ผ่านทาง Instagram: @stux2.arch.bu 

     สตูดิโอที่ 3 :  Architectural Digital Lab ผสานความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ากับงานสถาปัตยกรรม 

โดยเป็นสตูดิโอที่จะเรียนรู้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Artificial Intelligence (AI) และ Virtual Reality ในการออกแบบ คำนวณ วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการสร้างอาคารและงานสถาปัตย์ เพิ่มความถูกต้อง ปลอดภัย และความเสมือนจริงให้กับการก่อสร้างมากขึ้น นักศึกษาจะได้ใช้โปรแกรมเพื่อออกแบบและผลิตงานจริง สเกลจริง 1:1 เรียกได้ว่าฝึกทำงานจริง


 

สตูดิโอที่ 4 : Environment Design

เป็นสตูดิโอที่เน้นการพัฒนาโครงการ ให้สอดคล้องกับบริบท ทั้งในระดับอาคารข้างเคียง ระดับเมือง จนถึงระดับภูมิภาค เน้นการศึกษาสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ รวมถึงกายภาพต่างๆของบริเวณนั้นๆ ตลอดจนการปรับปรุงอาคารเก่าให้เปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ หรือที่เรียกว่าการรีโนเวทโดยยังรักษาเสน่ห์ของประวัติศาสตร์จากอาคารนั้นไว้  ตัวอย่างผลงานของชาวสถาปัตย์ จากสตูดิโอ Environment Design คือ โปรเจ็กต์พัฒนาพื้นที่อาคารเก่าบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงที่พลิกโฉมให้กลายโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว


 

สตูดิโอที่ 5 : Real Estate Innovation and Urban Development นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์

และสตูดิโอที่ 5 เป็นสตูดิโอที่มากกว่าการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพราะเราจะเรียนรู้กว้างกว่านั้นอีกหลายเท่าตัว!! กว้างถึงการวางแผนพัฒนาเมืองในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นความยั่งยืน เช่น Smart City Development และ Innovation District Development  ซึ่งมีที่นี่ที่เดียว เป็นการเรียนรู้ผสมผสานของ 4 องค์ประกอบ คือ 1) การออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ 2) การเรียนรู้หลักการตลาด การเงิน และการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3) องค์ความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาเมือง และงานวิศกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ และ 4) การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตสมัยใหม่ด้วย 3D Printing Technology สำหรับงานสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นยังมีโปรเจ็กต์ที่ลงมือทำงานจริง คือ KIID: Kluaynamthai Innovative Industries District ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในบริเวณย่านกล้วยน้ำไท เพื่อให้เป็นพื้นที่รองรับการทำงานของคนรุ่นใหม่ พัฒนาธุรกิจ Startup ยกระดับคุณภาพชีวิตภายในย่าน ตลอดจนสามารถสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ และเป็นย่านที่ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต

 

  • แหล่งที่มา: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 6 ธันวาคม 2562, 14:01:07 น.