ฝึกงาน

ฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจากภาควิชาฯ เพื่อศึกษาระบบการทำงานและการแก้ปัญหา โดยใช้เวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ หรือประมาณ 320 ชั่วโมง