คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Partner

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — พันธมิตร — ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ความร่วมมือภายในประเทศ
Partner
ร่วมมือกับ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที