อัตราค่าเล่าเรียน

คณะ/สาขา ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (ซัมเมอร์)
ค่าเล่าเรียน
หลังหักทุนส่วนลด
ตลอดหลักสูตร
 ปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบภายใน  195,930