โอกาสในการประกอบอาชีพ

  •                  สถาปนิกภายใน
  •                  มัณฑนากร / นักออกแบบภายใน
  •                  นักวิชาการ / นักวิจัย
  •                  เจ้าของกิจการ
  •                  ที่ปรึกษาโครงการ
  •                  ผู้ประสานงานโครงการ
  •                  นักออกแบบเครื่องเรือน
  •                  นักออกแบบอิสระ
  •                  นักออกแบบนิทรรศการ