งานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บทความวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2558). The Spatial Use and Behaviour in the Low Cost Public Housing Projects : Case Study of Baan Eua-Arthorn.เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559 ณ เมืองเบลฟาสต์ เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2557). โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์: ชั้นวางของ “ชั้นอพยพ”. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Vol.20 No.1, 25-33 เป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TCI2 (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2555). เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์และการนำไปใช้สำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์กรณีศึกษา : ชั้นหนังสือ “ลำดับชั้น” วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. Vol.15 No.14, 129-143 เป็นวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ TC2 (กลุ่มที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2554) บทบาทของเทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง 3 มิติต่อกระบวนการสร้างสรรค์งานออกแบบยุคปัจจุบันในประเทศไทย. กรุงเทพฯ, 2553 เผยแพร่ในวารสารศิลปกรวิจัย ครั้งที่ 4 (มกราคม 2553) หน้า O7-O8.

บทความวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2554) Pixel Art, Alternated Way of Presentation and New Possibility Usages เผยแพร่ใน วารสารนักบริหาร Special Issue 2553 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2553) 3D Technologies on the Internet and thePossibility to Apply to the Design Process เผยแพร่ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Graduate Integrity ครั้งที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2551) บทบาทของเครื่องสร้างแบบจำลอง 3 มิติต่อรูปแบบการสร้างและการออกแบบในยุคปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. เผยแพร่ในวารสารการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สถาปัตยกรรมภายใน GSIA ครั้งที่ 1 (กันยายน 2551) : 10-16.

ตำรา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2560). การออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหาร Retail Space and Restaurant Design ปทุมธานี สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 2560. 138 หน้า.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ ศิริภิญโญกิจ. (2555). คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เริ่มต้นเขียนแบบด้วย 2D AutoCAD และ 3D SketchUp. กรุงเทพฯ: เผยแพร่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 308 หน้า.

งานวิจัย

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณฐกร อู่อ้น และผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา ( ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ )

บทความวิจัย

 • รณพีร์ ตุลวรรธนะ. (2556). การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักงานบริษัท พีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด จังหวัดระยอง การประชุมวิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 1 (2556) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยสารคาม

บทความวิจัย

 • ศิริวรรณ รุจิพงษ์. (2012). Interior Space Allocation and Environmental Control of Visible Art Storage in Thailand: Effect on Audience Reaction Original Research Article. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 68, 19 December 2012, 269-280.
 • ศิริวรรณ รุจิพงษ์. (2015). The Impact of a High-rise Housing Environment on Safety Concerns of Students and Young Professional Residents: The Case of Kluaynamthai Community, Bangkok, Thailand. เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR LISBON2015 ณ เมืองลินปอน ประเทศโปรตุเกส.
 • ศิริวรรณ รุจิพงษ์. (2559). The Psychological Evaluation of High-rise Dwellers in the Public and Private Housing Projects: A Case Study of the Northern Area of Bangkok Metropolis. เผยแพร่ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 วันที่ 28 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559 ณ เมืองเบลฟาสต์เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร.
 • ศิริวรรณ รุจิพงษ์. (2559). "The Impact of High-rise Housing Environment and Metropolitan Context on the Psychological Status of Dwellers: A Case Study of Bangkok, Thailand. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Housing-Critical Futures 5: Policy, Planning, Design: Local Government Housing Initiatives in a Time of Crisis ณ เมืองลิเวอร์พูล สหราชอาณาจักร 8-9 กันยายน 2559 จัดโดยองค์กร Architecture Media Politics Society (AMPS C.I.O).
 • ศิริวรรณ รุจิพงษ์. (2559). The Gendered Context in the Environmental-Psychological Assessment of High-rise Dwelling in Bangkok Metropolitan Area. นําเสนอในการประชุม: ENGENDERING HABITAT III: Facing the Global Challenges in Cities, Climate Change and Transport Madrid, Spain 5–7 ต.ค. 2559.

บทความวิจัย

 • ภาสิต ลีนิวา. (2558). Integration of Psychoacoustics and Activities in Learning Environment. เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR LISBON2015 ณ เมืองลินปอน ประเทศโปรตุเกส.
 • ภาสิต ลีนิวา. (2560). Evaluation of Sound Absorption Performance of Large Lecture Rooms in Public Universit. เผยแพร่ ในงาน ISSSM 2017 ที่ เมือง Sapporo เขต Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม พ.ศ. 2560

งานวิจัย

 • สุชน ยิ้มรัตนบวร. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม :กรณีศึกษา Baron Residence ย่านบางกะปิ. เผยแพร่ใน วารสารวิชาการ Veridian ปีที่8 ฉบับที่3 หน้า 1269-1283 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 E-Journal, Silpakorn University.

บทความวิจัย

 • ปรีชญะ โรจน์ฤดากร. (2556). “การเรียนรู้ แรงจูงใจการเรียนและการบริหารเวลาเรียนในวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 1”. งานประชุมวิชาการ พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น 23 พฤษภาคม 2556.

งานวิจัย

 • ปรีชญะ โรจน์ฤดากร. (2558). แนวทางการพัฒนาตลาดสดสีเขียว รังสิต.
 • สุประดิษฐ์ จิตรกร. การออกแบบเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมนิทรรศการ: กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑ์ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ
 • สุประดิษฐ์ จิตรกร. การเปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อหาปัจจัยสําคัญที่มีผลในการอนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ตามแนวคิด Community-Base Conservation
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2555). Lived experience as an approach to understand a meaning of security and safety: an embodiment in disabling public realm. Conference proceeding: The 4th International Conference for Universal Design. Fukuoka, Japan. October 12-14, 2012.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2556). An Assessment Framework of Vulnerabilities caused from Flooding within the Low-income Settlements, Bangkok”. The 2 nd EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change. Chonburi Province, Thailand. May 15-17, 2013.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2556). การจัดการน้ำท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย. วารสารวิชาการวารสารนักบริหาร 33 (4).
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2557). “An Analytical Framework for Housing Development: an impact on quality of life in later life”. Conference proceeding: Seventh Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology. Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK. 24 th – 27th March 2014.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). การลดความเปราะบางจากน้ำท่วมด้วยเทคโนโลยีท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย: กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ BERAC 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพ. 23 พฤษภคม 2557.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). Cultural norms as an obstruction on accessible footpaths for all in Bangkok. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). User Involvement in Applying Universal Design from Global to Local Thailand. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร. (2557). Rethinking on access law implementation: a case of the hundred-years- old community in Bangkok. The 5th International Conference for Universal Design. Fukushima and Tokyo, Japan. November 9-13, 2014.
 • ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, ฐิตาภา อินทปันตี, ปาริฉัตร หนูเซ่ง, นุชกานต์ กาญจนพันธุ์, สิริรัช ยาวิลาศ.(2557). ความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน. VeridianSilpakorn University E-Journal, Vol 8, No 1: ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์.
 • Chutapruttikorn, R. (2015). A New House, A New Home: Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand, International Journal of Spatial Design and Research, 11 VOL.15.
 • ธนธร กิตติกานต์. (2557). มหาธาตุ. พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2557 /สำนักพิมพ์มติชน.
 • ธนธร กิตติกานต์. (2557). อุทุมพรคีรีและความสัมพันธ์กับสถาปัตยกรรมสุโขทัย, 2557, กรุงเทพ, สำนักพิมพ์มติชน วารสารดำรงวิชาการ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2.
 • ทวีศักด์ สังขปรีชา. (2556). “In Control by being Controlled: An Online Information Seeking Experience for Self-Directed Learning”. Conference proceeding: The 5 th Asian Conference on the Arts and Humanities 2014, Osaka, Japan.
 • ทวีศักด์ สังขปรีชา. (2558). Question-Answering Approach to 3D Information Retrieval System. วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. Vol 23, No 1 (2558): มกราคม – เมษายน 2558 pp. 30-44
 • สดานุ สุขเกษม. (2560). Collaborative Community Design Processes in Rural and Urban Settlements in Thailand. เผยแพร่ ในงาน Living and Sustainability: An Environmental Critique of Design and Building Practices, Locally and Globally. Dates: 09 – 10 February 2017 London South Bank University.
 • สดานุ สุขเกษม. (2560). PARTICIPATORY HOUSING PROCESSES: A STUDY OF THE KAREN IN THAILAND. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับ Seventh International Conference on The Constructed Environment 25-26 May 2017. Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, held at the International Cultural Centre, Krakow, Poland.
 • ดร.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร & อ.วิรัตน์ รัตตากร. (2556). “บทบาทของสถาบันการศึกษาและชุมชนในการมีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม:กรณีศึกษาชุมชนมอญวัดศาลาแดงเหนือ”. การประชุมวิชาการระดับชาติ  ICOMOS 2013 หัวข้อ “มรดกวัฒนธรรมเอเชียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่ 15 – 16 ตุลาคม 2556.
 • ธราดล สุจริตวรกุล, ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, รณิดา รัตตากร. (2558). การเปลี่ยนผันระหว่างแกนและองค์ประกอบย่อยทางวัฒนธรรม ณ บริบทป้ายรถประจำทาง. งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร, วันที่ 20 สิงหาคม 2558.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ดังนี้

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์/
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
เลข ISSN น้ำหนัก
1 อ.สุชน ยิ้มรัตนบวร ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการออกแบบอาคารพักอาศัยรวม :กรณีศึกษา Baron Residence ย่านบางกะปิ วารสารวิชาการ Veridian ปีที่8 ฉบับที่3 หน้า 1269-1283 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2558 E-Journal, Silpakorn University 0.6
2 ดร.ทวีศักดิ์ สังขปรีชา Google and Its Power in Shaping Human Knowledge วารสารวิชาการ Rangsit Journal of Arts and Sciences Vol.5 No.2 pp.131-139 0.8
Exploring Emerging Trends in Information Seeking Strategies for Discovery Learning The Asian Conference on Society, Education & Technology 2015 October 21 – October 25, 2015 http://iafor.org/archives/proceedings/ACSET/ACSET2015_proceedings.pdf 2188-272X 0.4
3 ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ The Spatial Use and Behaviour in the Low Cost Public Housing Projects: Case Study of Baan Eua-Arthorn, Thailand การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 ณ เมืองเบลฟาสต์ เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. – วันพุธที่ 1 ก.ค. 2559 0.4
4 ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงษ์ The Psychological Evaluation of High-rise Dwellers in the Public and Private Housing Projects: A Case Study of the Northern Area of Bangkok Metropolis การประชุมวิชาการนานาชาติ ENHR2016 ณ เมืองเบลฟาสต์ เขตการปกครองไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. – วันพุธที่ 1 ก.ค. 2559 0.4
5 ผศ.ดร. ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร และคณะ A New House, A New Home: Re-housing of Informal Dwellers in Bangkok, Thailand International Journal of Spatial Design and Research, 11 VOL.15 (2015) 0.4
แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ วารสารวิทยาลัยราชสุดา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 14 (มกราคม-ธันวาคม 2558) 0.8
“ความหมายของคำว่า “บ้าน” ของคนไร้บ้าน” Veridian Silpakorn University E-Journal, Vol 8, No 1: ฉบับมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (2558) http://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/31143/29632 0.6
6 ธราดล สุจริตวรกุล, ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, รณิดา รัตตากร การเปลี่ยนผันระหว่างแกนและองค์ประกอบย่อยทางวัฒนธรรม ณ บริบทป้ายรถประจำทาง เอกสารรายงานประชุมวิชาการ: งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7 ประจำปี 2558 ณ.โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร, วันที่ 20 สิงหาคม 2558 0.2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้เผยแพร่งานสร้างสรรค์ในการจัดนิทรรศการ (exhibition) หรือการจัดการแสดง (performance) ระดับสถาบัน/จังหวัด/ชาติ/ภูมิภาค/นานาชาติ ดังนี้

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อแหล่งเผยแพร่ และวัน เดือน ปีที่เผยแพร่ ระดับของการเผยแพร่ น้ำหนัก
1 อ.ภิรายุ มารศรี ภาพยนตร์ขนาดสั้นเรื่อง Beast เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ Asian Film Festival of Dallas ครั้งที่ 15 ประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2559– 21 กรกฎาคม นานาชาติ 1.0
2 ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า งานสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จัดแสดงในหอศิลป์ 0.2
3 ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัล Eastville งานสร้างสรรค์ที่ไม่ได้จัดแสดงในหอศิลป์ 0.2
4 อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้านบันทึกเมือง 2 : ความแตกต่างทางวัฒนธรรม นิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง 2 9-14 พ.ค.2559 ระดับสถาบัน 0.4
5 ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้านบันทึกเมือง 2 : ความแตกต่างทางวัฒนธรรม นิทรรศการวาดบ้านบันทึกเมือง 2 9-14 พ.ค.2559 ระดับสถาบัน 0.4
6 อ.พรหมพร ศรีวิลาส โครงการออกแบบร้านเครื่องประดับ Ananta Fine Jewelry CTW ร้านเครื่องประดับ Ananta Fine Jewelry CTW ระดับชาติ 0.6