คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


การเรียนการสอน

หลักสูตรที่รับรองโดยสภาสถาปนิกฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานจริง ลงมือทำจริง ออกแบบจากข้อมูลจริง

คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและอาจารย์พิเศษจากแวดวงสถาปนิกชื่อดังระดับประเทศและระดับโลก ร่วมบ่มเพาะในกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ในทุกส่วนงานอาชีพ ทั้งด้านงานออกแบบและส่วนงานบริหาร

ผลงานและกิจกรรม
อุปกรณ์ทันสมัย
อาชีพก้าวหน้า