คณะนิติศาสตร์ — Programs

Law Program

คณะนิติศาสตร์ — สาขาวิชา — หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
สาขาวิชาพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
- การว่าความและศาลจำลอง
- วิชาชีพทางด้านกฎหมาย ทนายความและการจัดการสำนักงานกฎหมาย
- ทักษะในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
- การใช้และตีความกฎหมาย
สาขาวิชากฎหมายแพ่งและอาญา
- สัมมนากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- สัมมนากฎหมายอาญา
- กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
- กฎหมายอาญาทางธุรกิจ
- การสืบสวนสอบสวนและนิติเวชศาสตร์
สาขาวิชากฎหมายมหาชน
- กฎหมายการเลือกตั้งและรัฐสภา
- สิทธิมนุษยชน
- ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
- กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กฎหมายประกันสังคม
- กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ
สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยองค์การระหว่างประเทศ
- กฎหมายสหภาพยุโรป
- กฎหมายการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
- อนุญาโตตุลาการทางการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายว่าด้วยประชาคมอาเซียน
- หลักกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
- กฎหมายองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- การบัญชีสำหรับนักกฎหมาย
- กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและความรับผิดของสินค้าไม่ปลอดภัย
- กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายการลงทุน
- กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์
- กฎหมายธุรกิจท่องเที่ยว
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
- กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ
- กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน
- กฎหมายว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล
การสมัครเรียน
คณะนิติศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที