Partner
ร่วมมือกับองค์กรและบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

โลกกำลังซับซ้อนขึ้นทุกวัน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมต่างๆ กำลังมีบทบาทกับชีวิตของผู้คนและสังคมโลกมากขึ้นๆ เราเชื่อว่าองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนี้มีแต่จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นๆ และสำคัญมากขึ้นๆ 
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีทั้งหมด 4 สาขา เป็นสาขาวิชาที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน เน้นให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ลึกซึ้ง เพื่อให้ตอบโจทย์ตลาดอาชีพ โดยสาขาทั้ง 4 ได้แก่ 

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3. สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้เรายังได้จัดสร้างศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU-Innovation and Technology Center) และศูนย์วิจัย Multimedia Intelligent Technology เพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และการให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้าน Game and Interactive Media Design and Development, Mobile Technology และ Enterprise Systems 

เรายังส่งเสริมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (Professional Certificate) และเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมและมีความเป็นมืออาชีพอยู่เสมออีกด้วย  

ถ้าหากคุณสนใจเรื่องเทคโนโลยี นี่คือที่ของคุณ! 

สร้างสรรค์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน

รายวิชาที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะทางวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน
โอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล

โอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล เพิ่มโอกาสการได้งานทำ และได้เงินเดือนสูง
มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะ และผลักดันนักศึกษา เช่น การเข้าร่วมโครงการ การประกวดในเวทีระดับชาติ ผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน และโอกาสสร้างรายได้ระหว่างเรียน
อาจารย์มากประสบการณ์

ให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิด ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนําของวงการ
เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับอาจารย์พิเศษและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนํา มาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา
เรียนจบพร้อมมีงานทํา

เป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก และเงินเดือนเริ่มต้นสูง
Cosmetic Image Cosmetic Image
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ท่ามกลางเทคโนโลยีรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือสื่อดิจิทัลต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนและองค์กร ล้วนมีนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม และรู้ระบบฐานข้อมูล อยู่เบื้องหลังเสมอ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม จึงมุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัย ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร IEEE และ ACM ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน นอกจากจะได้เรียนรู้และทำงานจริงร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรบริษัทด้านไอทีและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เรายังพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาออกแบบและพัฒนาผลงาน เพื่อเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ รวมถึงผลักดันให้ผู้เรียนมีโอกาสต่อยอดประสบการณ์ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น และเพิ่มโอกาสในการได้ใบประกอบวิชาชีพสากล เป็นแต้มต่อในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำหลังจบการศึกษา หากคุณสนใจสายงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) นักพัฒนา Full Stack (Full Stack Developer) นักพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อสารไร้สาย (Mobile Application Developer) นักออกแบบเว็บไซต์และพัฒนาเว็บไซต์ (Website Designer and Developer) ฯลฯ สาขาของเราคือที่ของคุณ! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ ผลิตบัณฑิตในตําแหน่ง Full-Stack Programmer ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เงินเดือนสูงมีเครือข่ายพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและบริษัททั้งในและต่างประเทศรายวิชาเน้นทักษะด้าน Full Stack อย่างเข้มขัน ทั้ง Front-end, Back-end และ DevSecOps โอกาสได้ใบประกอบวิชาชีพสากล Certificate ด้าน Cloud Technology ระดับสากล (AWS/Google/Microsoft)ออกแบบและสร้างผลงานที่สามารถนำไปต่อยอดธุรกิจ ด้าน Tech Startupส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่างๆมีโอกาสฝึกประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรมด้าน Full Stack Developer 1 ปี
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,680 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
364,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสารและการจัดการข้อมูลมากขึ้น หลายองค์กรจึงต้องการผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะงานบริหารและการจัดการเทคโนโลยี ผสานกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้​เกิด​ประโยชน์​สูงสุด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ด้วยอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย และด้วยรูปแบบการเรียนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้บัณฑิตสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรมากที่สุด และสามารถออกแบบและสร้างนวัตกรรมพร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ตลอดจนการออกแบบและผลิตสื่อสื่อแอนิเมชันและมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้เหล่านักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการเทคโนโลยีและลูกค้าให้ทันกับยุคดิจิทัล ที่สำคัญคือเรายังส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน พร้อมการสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ เพื่อให้เข้าสู่ตลาดงานอย่างมั่นใจและมีคุณภาพ เรายังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้บัณฑิตของเรามีความรู้และทักษะที่ตรงกับความต้องการ ร่วมทั้งมีความพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตของเราสามารถจบออกไปประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างหลากหลาย มีทักษะการปรับตัวและพร้อมเรียนรู้ต่อไปในโลกของเทคโนโลยีอันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแน่นอน ทำไมต้องเรียนสาขานี้ - หลักสูตร​เฉพาะทาง สอดคล้อง​กับ​ความ​ต้องการ​ของ​ตลาด​แรงงาน- รอบรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการด้านธุรกิจ​รายวิชาเน้นทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่​เพิ่มรายวิชาเข้าใจผู้ใช้ กระบวนการดำเนินงาน​ด้านธรุกิจ และการทดสอบระบบ​พัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Low code/No code- ฝึกปฏิบัติจริง ออกแบบสร้างนวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย- สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับประเทศ- ออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชันและสื่อมัลติมีเดีย ทั้งแบบสองมิติและสามมิติ- สร้างรายได้ระหว่างเรียนและต่อยอดธุรกิจได้- ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะ และผลักดันนักศึกษาผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดใน เวทีระดับชาติผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน ด้าน Cloud Fundamental ระดับสากล (AWS/Google/Microsoft)​ให้มีรายได้ระหว่างเรียน- โครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกงาน ณ ต่างประเทศ จาก KAIT 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,680 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
364,680 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ
สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ ของ ม.กรุงเทพ จะพาคุณไปเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบเกม การสร้างโมเดลสำหรับเกม การเขียนโปรแกรมเกม กระบวนการพัฒนาเกม ตลอดจนการผลิตสื่ออินเทอร์แอคทีฟทั้ง VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจ ผ่านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทันสมัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Garena, Yggdrazil และบริษัทชั้นนำที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชา พร้อมสร้างโอกาสในการหารายได้ระหว่างเรียน ฝึกงาน และรับโจทย์จริงจากพันธมิตร เรียกได้ว่าหลักสูตรของเราครอบคลุมเรื่องเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟแบบครบวงจร มีครบทั้ง 3 ด้านคือ  Game Development, Game Art และ Game Design  ที่สำคัญคือเรายังเพียบพร้อมด้วยห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่จัดเต็ม มีห้องปฏิบัติการและแล็บดิจิทัลมีเดียพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบ ทําสื่ออินเทอร์แอคทีฟ งานออกแบบกราฟิก และงานด้านการสตรีมเกมอีกมากมาย รวมทั้งยังมีการมอบโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาขึ้นสู่ Store ระดับสากล และโอกาสรับเลือกผลงานลง Steam สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่นักศึกษาของเรามีโอกาสต่อยอดและเติบโตไปในทางที่หลากหลาย เพราะเราไม่ได้กำหนดปลายทางไว้เฉพาะสายเกมเพียงอย่างเดียว ใครไม่ใช่สายเกมแต่ชอบงานออกแบบ สร้างสื่ออินเทอร์แอคทีฟก็เรียนได้ เมื่อจบออกไปแล้วจึงสามารถเป็นได้ทั้งการเป็นนักพัฒนาเกม (Game Designer) นักพัฒนาโมเดลและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Modeler/Animator) ตลอดจนนักพัฒนา UX/UI (UX Designer/UI Designer) รวมไปถึง นักออกแบบและพัฒนาโลกเสมือนจริงแบบ 3 มิติ (3D Virtual Reality Designer/Developer) และผู้ประกอบการด้านเกมและอินเทอร์แอคทีฟมีเดีย (Entrepreneur in Game And Interactive Media) ที่อยู่เบื้องหลังเกมและแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เราใช้ในปัจจุบัน บันฑิตของเราจึงมีโอกาสได้งานสูงหลังจากเรียนจบ เนื่องจากความต้องการของตลาดเกมมีการเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี แล้วคุณจะรู้ว่าเกมไม่ได้มีไว้เพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว! ทำไมต้องเรียนสาขานี้มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ           GAME DEVELOPMENT          GAME ART         GAME DESIGNออกแบบและผลิตเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ เช่น VR และ AR ที่ใช้จริงในภาคธุรกิจสร้างรายได้ระหว่างเรียนฝึกงานและรับโจทย์จริง จากภาคอุตสาหกรรมมีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในอุตสาหกรรมเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟจำนวนมากห้องเรียนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้จัดเต็มแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับ Ritsumeikan University, Kanagawa Institute of Technology และ Ryukoku Universityคว้าโอกาสในโลก Metaverse เต็มรูปแบบ กับตัวจริงจากอุตสาหกรรม ร่วมกับทีม Real Bangkok บริษัท Virtual Based Solution ผู้นำด้านการผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือนเรียนกับตัวจริงจากอุตสาหกรรม พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำมาให้ความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาเรียนจบพร้อมมีงานทำ เนื่องจากความต้องการแรงงานของตลาดเกมสร้างผลงานเกมได้จริงบนทุกแพลตฟอร์มพัฒนาเกมสู่ภาคอุตสาหกรรม
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
27,880 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
384,380 บาท
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
หากคุณเป็นคนชอบความท้าทายและการแก้ปัญหา สาขานี้คือคำตอบของคุณ!  ในยุคที่ทุกองค์กรต่างมีฐานข้อมูลอยู่บนโลกดิจิทัล โปรแกรมเมอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านงานซอฟต์แวร์ ผู้ทำหน้าที่คอยบริหารจัดการข้อมูลและดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบการทำงานในองค์กร จึงเป็นที่ต้องการในตลาดงานด้านไอทีและมักได้รับค่าตอบแทนสูง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ ม.กรุงเทพ จึงมุ่งเน้นและพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ได้เรียนรู้สองทักษะควบคู่กันไปจากผู้มีประสบการณ์อย่างบริษัท T-Net และบริษัท G-Able ซึ่งที่เป็นมืออาชีพในวงการ รวมทั้งอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นมืออาชีพในวงการ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแบบจำลอง การใช้โมเดลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำนายแนวโน้มตามความต้องการขององค์กร ตลอดจนการต่อยอดพัฒนาข้อมูลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด เพื่อผลักดันนักศึกษาในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และเข้าร่วมแข่งขันการประกวด รวมทั้งการผลักดันในนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วย หลักสูตรของเรายังครอบคลุมเรื่องการดูแลระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ และเรียนรู้การป้องกันข้อมูลและการเจาะระบบผ่านซอฟต์แวร์หรือเครือข่าย พร้อมยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติงานจริงกับโซลูชันและ Data ของธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสบการณ์และต่อยอดไปสู่การเข้าทำงานจริงหลังจบการศึกษา เส้นทางของอาชีพอย่าง ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) และนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) กำลังรอคุณอยู่! ทำไมต้องเรียนสาขานี้ เรียน 2 ทักษะควบคู่กัน คือ Data Science วิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล และ Cybersecurity ระบบความปลอดภัยและความมั่นคงไซเบอร์ตอบโจทย์โดนใจเด็กไอทีสายลุย ชอบความตื่นเต้นและท้าทายอาจารย์มากประสบการณ์ให้ความรู้และดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทชั้นนำของวงการลงมือปฏิบัติจริงกับ Solution และ Data ของธุรกิจจริงรายวิชาที่ทันสมัย มุ่งพัฒนาบัณฑิต ให้มีทักษะทางวิชาชีพ รายวิชามีเนื้อหาครอบคลุม Certificate (CompTIA & Pentest/Security+/Data Science Pathway Depa)อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญร่วมบ่มเพาะและผลักดันนักศึกษา ผลักดันเข้าร่วมโครงการ ส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ ผลักดันการสอบ Certificate ที่เป็นมาตรฐาน และสนับสนุนให้มีรายได้ระหว่างเรียนร่วมกับพันธมิตรมืออาชีพในวงการไอที ร่วมบ่มเพาะนักศึกษา เช่น EastGate Tech, Palo Alto, DE2 Solution, T-NETร่วมผลักดันนักศึกษา โอกาสคว้าทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เช่น ทุน MEXT ศึกษาต่อปริญญาโท จากประเทศญี่ปุ่น และทุนศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ช่วยนักวิจัย จาก KAITเป็นที่ต้องการของตลาดงานอย่างมาก และเงินเดือนเริ่มต้นสูง
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2568
หลักสูตร
4 ปี
เทอม 1/1
(มิ.ย. – ก.ค.)
25,680 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
364,680 บาท
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล
ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี (4 ภาคการศึกษา ไม่มีภาคฤดูร้อน) จำนวนหน่วยกิต: 36 หน่วยกิต (เป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมด)รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน (ไม่นับหน่วยกิต)- ระเบียบวิธีการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Research Methodology in Information Technology and Data Science) - สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Seminars in Information Technology and Data Science) หัวข้อวิทยานิพนธ์:  Data Mining, Text Mining, Data Analytics, Cybersecurity, IoT Applications, Business Analytics, Social Network Monitoring and Listening, Games and Interactive Media, Natural Language Processing, Mobile Networking, Artificial Intelligence, Game Analytics, Peer to Peer Network and Applications, Health Informatics, and Other Related Topic 
ค่าเล่าเรียนปีการศึกษา
2567
หน่วยกิต
36
แผน ก. วิทยานิพนธ์
209,880 บาท
Facilities
Cosmetic Image
สายไอที ชอบคอมพิวเตอร์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนสาขาอะไรดี
สายไอที ชอบคอมพิวเตอร์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ เรียนสาขาอะไรดี

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
RoadToMoney ทีมเด็กสร้างเกม คว้ารางวัลชนะเลิศ Global Game Jam 2022
Open House BU Metaverse 2022 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
เด็กเกม ม.กรุงเทพโชว์ของ! ในงาน BU GAME JAM
ต่างยังไงไหนเล่า? วิทยาการคอมพิวเตอร์ Vs วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Cybersecurity and Data Science)
Featured
Stories
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม