คณะนิเทศศาสตร์ — Programs

Master of Communication Arts in Strategic Communications

คณะนิเทศศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง (Advanced Strategic Communication Planning)
การสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication)
ตัวตนที่แท้จริงและคุณค่าตรา (Brand Authenticity and Equity)
การจัดการการสื่อสารธุรกิจบันเทิง (Communication Management in Entertainment Business)
การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที