คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Facilities

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้อง Design Studios
ห้อง Design Studios
พื้นที่ฝึกการออกแบบและสร้างงานจริง พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย รองรับกิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย และบ่มเพาะให้น้องๆ มีความพร้อมในการทำงาน

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที