คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — Programs

Master of Architecture

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ — สาขาวิชา — สาขาวิชาสถาปัตยกรรม — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม (Architectural)
กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architectural)
กลุ่มวิชานวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (Innovative Design and Management)
กลุ่มวิชาทฤษฎีการออกแบบสภาพแวดล้อม (Built Environment Design Theories)
กลุ่มวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม (Built Environment Design)
กลุ่มวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกแบบสถาปัตยกรรม (Innovations and Technologies in Architectural Design)
กลุ่มวิชาการบริหารจัดการงานสถาปัตยกรรม (Architectural Design Management)
การสมัครเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที