ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา/ปณิธาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มีปณิธานมุ่งเน้นในการจัดการด้านการศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ประกอบการ และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

วิสัยทัศน์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ในการเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีชั้นนำในประเทศไทย ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้ประกอบการ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ

  • พัฒนาหลักสูตรและจัดการการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
  • ผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
  • จัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
  • ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะไว้ดังนี้

  • เพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดการการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้กับศาสตร์แขนงอื่นได้เป็นอย่างดี
  • เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของบุคลากร อันจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
  • เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา
  • แหล่งที่มา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.