คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — Programs

Master of Science Program in Information Technology and Data Science

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — สาขาวิชา — สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรปริญญาโทแบบวิจัยเป็นหลัก ระยะเวลาหลักสูตร: 2 ปี
(4 ภาคการศึกษา ไม่มีภาคฤดูร้อน) มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
โดยเปนการทําวิทยานิพนธ์ทั้งหมด นักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานการทําวิจัย
จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานบางรายวิชา รวมทั้งต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ
เช่น การประชุมวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ หรืออื่น ๆ ตามคณะกรรมการกําหนด
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม