คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — Programs

Computer Science - Data Science and Cybersecurity

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม — สาขาวิชา — สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ — วิชาที่น่าสนใจ
วิชาที่น่าสนใจ
Data Science
Coding
- CS310 Computer Programming I (Python)
- CS311 Computer Programming II
- CS318 Object-Oriented Programming
Networking and Systems
- CS447 Blockchain and Cryptography Technology
- CS458 Wireless and Mobile Networks
- CS459 Network Design and Management
- CS454 Computer Communication Network
Cloud Security
- CS446 Cloud Computing
- CS448 Cybersecurity
- CS457 Computer Security
Intrusion Detect
- CS471 Ethical Hacking and Penetration Testing
- CS472 Risk Assessment and Contingency Planning
- CS473 Incident Response Management
- CS474 Secure Software Design
- CS475 Cloud Systems Security

Cybersecurity
Coding
CS310 Computer Programming I (Python)
CS311 Computer Programming II
CS318 Object-Oriented Programming
CS487 R Programming
CS430 Database Systems
CS431 Advanced Database Systems
CS432 Distributed Database Systems
Data science and Statistics
ST207 Probability and Statistics
CS463 Text Analytics
CS460 Artificial Intelligence
CS486 Text Processing
ML and Data Visualisation
CS488 Data Visualization
CS461 Neural Network and Deep Learning (ML)
CS489 Machine Learning
Data Analytic
CS462 Data Analytics and Mining
CS445 Big Data Systems
การสมัครเรียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม