โครงการ Young AI Robotics

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือร่วมกับกองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล
จัดโครงการ Young AI Robotics


 

     ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial intelligence) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากในอนาคต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ กองทุน ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล จึงจัดโครงการ Young AI Robotics เพื่อทำการถ่ายทอดความรู้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่ระดับเยาวชน

     เพื่อให้ตอบรับนโยบายเศรษฐกิจ การศึกษาและนโยบายกระทรวงการศึกษาธิการ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ 4.0 ของชาติที่มุ่งเน้นให้เด็กไทยมีศักยภาพ มีความรู้และทักษะชั้นสูงรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 ดร.สุพงษ์ ลิ้มธนากุล เล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงมีแนวคิดเกิดขึ้นเป็นโครงการ Young AI Robotics เพื่อผลักดันและองค์ความรู้ด้านนี้ให้กับเยาวชน 
 


     ด้าน ผศ.ดร. ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดี ม.กรุงเทพ กล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้เพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยกรุงเทพไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่พัฒนาหลักสูตรของคณะต่างๆ ให้ทันสมัยและสอดรับกระแสโลกเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติในด้านต่างๆ จึงได้จัดโครงการ Young Ai Robotics หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้น เพื่อที่จะปลูกฝังทักษะให้เยาวชนมีความสามารถในการเขียนโค้ดสำหรับ AI ซึ่งถือเป็นภาษาแห่งโลกอนาคต เพราะปัจจุบันการเขียนโค้ดเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนเหมือนวิชาหลักอื่นๆ อีกทั้งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลด้วย โครงการนี้จึงนับว่าตอบสนองนโยบายชาติอย่างแท้จริง” 
 


        ภายในงานจะเป็นการ Workshop พร้อมมีหุ่นยนต์ต้นแบบให้กับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย โดยที่เริ่มต้นสอนตั้งแต่ประกอบและติดตั้งระบบ ROS ตลอดจนการใช้งานและการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ท้ายที่สุดนักเรียนจะสามารถควบคุม และนำความองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้รวมไปถึงมีจุดประสงค์หลักดังนี้

 1.  เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ตอบสนองนโยบายชาติประเทศไทย 4.0
 2.  เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัย
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งสร้างสรรค์กระบวนการคิดใหม่ในการทำงานของหุ่นยนต์
 4.  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ศาสตร์ด้าน AI และหุ่นยนต์ในเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ

     โครงการนี้มีโรงเรียนต้นแบบ 10 โรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้แก่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี, โรงเรียนร่องคำ, วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนศรีบุณยานนท์, โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 


     โครงการ Young AI Robotics เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยมีการมอบชุดหุ่นยนต์ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับคัดเลือกเบื้องต้น 10 โรงเรียน มี Train the trainer เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์กับครูผู้สอนและนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบ รวมไปถึงการขยายฐานกลุ่มโรงเรียนในการสร้างหุ่นยนต์เป็นเวลา 3 ปีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564

     โดยชุดหุ่นยนต์ TurtleBot 3 รุ่น Burger ที่แต่ละโรงเรียนจะได้รับมีมูลค่ารวม 30,000 บาท ประกอบไปด้วย 

 1. ชุดโครงสร้างหุ่นยนต์พร้อมล้อ, สายไฟ และ สายสื่อสาร 1 ชุด
 2. OpenCR 1 ชิ้น
 3. Raspberry Pi3 +Camera Module 1 ชิ้น 
 4. LiDAR Laser sensor 1 ชิ้น 
 5. Battery Li-po 11.1V1 ก้อน
 6. Motor Dynamixel 2 ชิ้น 
   


 

     หัวข้อในการอบรมจะเน้นไปที่การทำงานในระบบ ROS ที่เป็นระดับเบื้องต้น สำหรับผู้ใช้เริ่มต้น จนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง ซึ่งอ้างอิงตามหนังสือ ROS Robot Programming ประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญคือ

 1. การประกอบและติดตั้งระบบ ROS รวมถึงการใช้งานเบื้องต้น
 2. การตั้งค่าการทำงานของระบบ ROS เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของอุปกรณ์
 3. คำสั่งเบื้องต้นของระบบ ROS (ROS Command List)
 4. การใช้งานอุปกรณ์ Sensor และ Motor รวมถึงการใช้งาน Camera
 5. การบำรุงรักษาอุปกรณ์และการตรวจสอบการทำงานเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
   


 

     โดยความรู้ด้านการเขียน AI Coding จะช่วยให้เยาวชนรู้เท่าทันวิวัฒนาการของดิจิทัลและจัดการกับปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการอยู่ร่วมเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปต่อยอดสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนต่อเฉพาะทางด้านวิศวะกรรมด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตได้อีกด้วย

 • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 27 พฤศจิกายน 2561, 16:25:01 น.