ศิษย์เก่า

คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คุณบุลากร แก้วฉาย
ABAP consult
คุณสุนันทา สมใจ
Tooling and Project Engineer
คุณอภิสิทธ์ อุคำ
Developer
PTT Digital Solution
คุณภาริดา หมั่นทุ่ง
System Engineer
Softbank Telecom
คุณเกตุวดี บุญนาค
Senior System Analyst
True Move H