มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิษย์เก่า

คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด
คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
บุลากร แก้วฉาย
ABAP consult
สุนันทา สมใจ
Tooling and Project Engineer
Phairin Chatesakrungroj
IT Project Manager
(work in Malaysia)
นายอภิสิทธ์ อุคำ
Developer
PTT Digital Solution
ภาริดา หมั่นทุ่ง
System Engineer
Softbank Telecom
เกตุวดี บุญนาค
Senior System Analyst
True Move H