คณะวิศวกรรมศาสตร์

Facilities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพัฒนาทักษะ
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพัฒนาทักษะ
เรียนรู้ระบบต่างๆ ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้น้องๆ ได้ลงมือปฏิบัติภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ ทั้งอาจารย์ภายในและอาจารย์พิเศษของหลักสูตรที่มาจากภาคอุตสาหกรรม

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์