คณะวิศวกรรมศาสตร์

Facilities

คณะวิศวกรรมศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — AI Innovation Lab
AI Innovation Lab
เปิดโอกาสให้นักศึกษา เข้ามาร่วมทําโปรเจกต์จริงจากภาคอุตสาหกรรมและสร้างนวัตกรรมตามความสนใจของตนเอง รวมถึงส่งงานเข้าประกวดในเวทีแข่งขันต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์