ปณิธานและพันธกิจ

ปรัชญา
บัณฑิตวิศวกรต้องเป็นผู้คิด ผู้สร้าง และผู้ทำด้วยตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข


ปณิธาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นวิศวกรที่สามารถคิด วิเคราะห์ สร้าง และมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีความรู้และเชี่ยวชาญจริง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมได้ตลอดเวลา มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ นอกจากนั้นคณะฯ มุ่งพัฒนาสู่การเป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม


วิสัยทัศน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นสู่การเป็นแหล่งศึกษาที่มีมาตรฐานทางวิชาการ เป็นศูนย์รวมการวิจัย และการสร้างบัณทิตให้เป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรและมีวิธีการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายทันสมัย โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และทำเองได้อย่างมีความรู้จริง
 2. สรรหาและรักษาผู้เรียนในปริมาณที่เหมาะสมกับคุณภาพและสถานภาพทางเศรษญกิจ
 3. สร้างและพัฒนานักวิจัยเพื่อส่งเสริมให้มีผลงานวิจัยที่ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้จริง
 4. สรรหาผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นมาสังกัดคณะ
 5. ขยายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. สร้างสรรค์กิจกรรมและโครงการที่มีคุณภาพเพื่อให้คณะฯเป็นที่รูปจักและยอมรับต่อบุคคลภานนอก
 7. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารนเทศ และเทคโนโลยีอื่นๆ มาใช้เป็นเครื่องมือเสริมให้ทำงานได้สะดวก แม่นยำและรวดเร็วขึ้น
 8. ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ​​และคล่องตัว เพื่อสามารถตอบสนองต่อการแข่งขันได้ทุกสถานการณ์
 9. สืบสานและเน้นเรื่องการมีจริยธรรมทั้งในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต
 • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • อัพเดทล่าสุด : 31 ตุลาคม 2560, 15:43:53 น.