ประวัติคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมและคุณธรรมตลอดจนเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตน เพื่อเป็นกำลังที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภาวิศวกร เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องศึกษา ณ วิทยาเขตรังสิต 4 ปี ตลอดหลักสูตรเปิดสอนแล้วใน 4 สาขาวิชา คือ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) หรือ B.Eng. (Electronics Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) หรือ B.Eng. (Electrical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต (Multimedia and Internet System Engineering)
ผู้สำเร็จการศึกษาจะไดัรับปริญญา วศ.บ.(วิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต) หรือ B.Eng. (Multimedia and Internet System Engineering)

  • แหล่งที่มา: คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 2 ตุลาคม 2561, 13:23:01 น.