สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่มีการใช้งานพื้นฐานความรู้ในศาสตร์นี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานด้านวิศวกรรมวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ จึงสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ ตัวอย่างเช่น วิศวกรออกแบบและพัฒนาที่ทำงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้งานในด้านต่างๆ งานในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้สายการผลิตในโรงงานสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิศวกรขายเป็นวิศวกรที่นำเสนอโซลูชั่นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบวงจรด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ในการออกแบบและควบคุมการทำงานในด้านวิศวกรรม รวมถึงศึกษาถึงระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งแบบอนาล็อกและดิจิทัล ในการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้งานจริงได้

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักสูตรที่มีการสอนเน้นด้านการประกอบอาชีพทางวิชาชีพ การคิดอย่างเป็นระบบและการปฏิบัติจริง ที่สำคัญคือบัณฑิตจากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
เทอมแรก 46,280
ตลอดหลักสูตร 4 ปี 385,380

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

Bachelor of Engineering (Electronics Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electronics Engineering


แผนการศึกษา

ดาวน์โหลด

รายวิชา

ดาวน์โหลด

ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้

กยศ., กรอ.

คุณสมบัติ

  • ม.6 หรือเทียบเท่า,
  • ปวช.,
  • ปวส. (เทียบโอนได้)