คณะนิเทศศาสตร์

Facilities

คณะนิเทศศาสตร์ — ห้องปฏิบัติการ — Control Room
Control Room
อีกห้องที่เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมระบบต่างๆ ที่อยู่ทั้ง 3 สตูดิโอที่ผ่านมา นั่นก็คือ ห้องคอนโทรล (Control Room) อยู่บริเวณชั้น 2 ของสตูดิโอ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมแสง สี เสียง และกำกับภาพโดยสวิชเชอร์ (ผู้ตัดภาพออกอากาศ) ซึ่งจะเลือกภาพจากแต่ละกล้องที่ต้องการออกอากาศตามความเหมาะสม รวมถึงการใส่กราฟิกต่างๆ บนจอภาพ ก็จะต้องทำผ่านห้องปฏิบัติการนี้ค่ะ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
สถานที่ตั้ง
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะนิเทศศาสตร์
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที