Course Descriptions

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

ทสจ  401   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ITM   401   Computer Programming I

หลักพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล ตัวแปรและการกำหนดค่า โครงสร้างคำสั่งแบบตามลำดับ เลือกทำ และการวนซ้ำ การสร้างโปรแกรมย่อยและการส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การบันทึกและอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล โดยการฝึกปฏิบัติด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกต์ซึ่งเป็นที่นิยมในการพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

ทสจ  402   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ITM   402   Computer Programming II

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานไลบรารีและส่วนติดต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) การใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการฝึกปฏิบัติด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงอ็อบเจกต์ซึ่งเป็นที่นิยมในการพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรม

หมวดวิชาบังคับ (9 หน่วยกิต)

ทสจ  501   เทคโนโลยีและการจัดการฐานข้อมูล  (3 หน่วยกิต)
ITM   501   Database Technology and Management

ระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเชิงอ็อบเจกต์การนอร์มอลไลซ์ การผสานข้อมูลกับโปรแกรม ความมั่นคงและความสมบูรณ์ของข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลในเชิงธุรกิจ รวมถึงฐานข้อมูลมัลติมีเดีย คลังข้อมูลเหมืองข้อมูล และโอแล็ป

ทสจ  502   เครือข่ายและการสื่อสารสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   502   Information Communications and Networks

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล โพรโทคอลและลำดับชั้น เครือข่ายแลนเครือข่ายแวน เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พื้นฐานการออกแบบระบบเครือข่าย อุปกรณ์ภายในระบบเครือข่าย การเลือกเส้นทางการรับส่งข้อมูล แอพพลิเคชันที่ใช้ในระบบเครือข่าย การจัดการเครือข่ายและความมั่นคงในระบบเครือข่าย

ทสจ  503   หลักพื้นฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   503   Software Engineering Principles

วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณลักษณะสำคัญของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์ กรอบการพัฒนาและการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์ เทคนิคและกลยุทธ์ในการทดสอบซอฟต์แวร์ การจัดทำเอกสารประกอบซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการด้านซอฟต์แวร์ กรณีศึกษาและการทำโครงงานประกอบการเรียน

ทสจ  504   กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร  (3 หน่วยกิต)
ITM   504   Strategic Management of Enterprise Information Technology

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ์ การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพขององค์กรการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกับความเปลี่ยนแปลง การว่าจ้างบุคคลภายนอก และกรณีศึกษาขององค์กรธุรกิจ

ทสจ  505   การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   505   Information Technology Project Management

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมการบริหารการบูรณาการ การบริหารเวลา การบริหารขอบเขต การบริหารค่าใช้จ่ายการบริหารคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนการดำเนินโครงการ การจัดทำแผน การดำเนินการ การควบคุม การนำเสนอโครงการ และการปิดโครงการ

ทสจ  506   การวิจัยและพัฒนาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   506   Research and Development in Information Technology

กระบวนการวิจัยและการพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักการทางสถิติและการทดสอบสมมติฐาน การแปลความ การสรุปผล การเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงานวิจัย

ทสจ  507   กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   507   Legal and Ethical Aspects of Information Technology

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านของการสื่อสารและโทรคมนาคม การควบคุมและส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และความมั่นคงของข้อมูล เป็นต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำสัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์และการเผยแพร่ข้อตกลงที่จัดทำขึ้น ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)

หมวดวิชาการบริหารจัดการองค์กร

ทสจ  511   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (3 หน่วยกิต)
ITM   511   Management Information System

ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ตลอดจนปัญหาและสิ่งที่ควรพิจารณาในการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร

ทสจ  512   การบริหารและการจัดการสมัยใหม่  (3 หน่วยกิต)
ITM   512   Modern Administration and Management

ลักษณะและเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ การสร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร การวางแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร หลักธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำ รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์กร

ทสจ  513   การประกอบธุรกิจออนไลน์  (3 หน่วยกิต)
ITM   513   Online Entrepreneur

คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคของการทำธุรกิจใหม่ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์กับการประกอบธุรกิจ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการประกอบธุรกิจออนไลน์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมผู้บริโภคบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเครื่องมือและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ

ทสจ  514   เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (3 หน่วยกิต)
ITM   514   E-Business Technology

ภาพรวมของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างระบบความมั่นคงของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และนโยบายต่างประเทศ กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการนำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งาน

ทสจ  515   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ  (3 หน่วยกิต)
ITM   515   Business Intelligence

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ แบบจำลองการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และธุรกิจอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูล เทคนิค เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้ระบบธุรกิจอัจฉริยะในการสนับสนุนการตัดสินใจ

ทสจ  516   การทำเหมืองข้อมูล  (3 หน่วยกิต)
ITM   516   Data Mining

หลักการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ ในการทำเหมืองข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การทำนาย การค้นหากฎความสัมพันธ์ และการจำแนกโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูล

ทสจ  517   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (3 หน่วยกิต)
ITM   517   Customer Relationship Management

ความรู้เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารลูกค้าความสัมพันธ์กับวงจรการทำธุรกิจของลูกค้า การระบุลูกค้า การจำแนกลูกค้า การสร้างความจงรักภักดีและการคงไว้ของลูกค้า ระบบการขายอัตโนมัติ ระบบบริการลูกค้า รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ทสจ  518   การจัดการความรู้ขององค์กร  (3 หน่วยกิต)
ITM   518   Enterprise Knowledge Management

ความรู้ ประเภทของความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ บุคลากรในการจัดการความรู้ วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดการความรู้ กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบจัดการความรู้ การประเมินประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ เช่น การจัดเก็บ การค้นคืนความรู้ และการสกัดความรู้รวมถึงกรณีศึกษาการจัดการความรู้ขององค์กร

ทสจ  519   เทคโนโลยีการค้นคืนสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   519   Information Retrieval Technology

ทฤษฎีและวิธีการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การทำดัชนีอัตโนมัติ การจัดหมวดหมู่เอกสาร วิธีการค้นหา เทคนิคการเรียงลำดับผลการค้นคืน การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน การค้นคืนรูปภาพ และการค้นคืนสื่อประสมตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หมวดวิชาการบริหารระบบและเครือข่าย

ทสจ  521   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ  (3 หน่วยกิต)
ITM   521   Information Security Management

แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงของสารสนเทศ ประเภทของความเสี่ยง การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การสำรวจช่องโหว่ของระบบ การตรวจสอบความมั่นคง การตรวจสอบการบุกรุกและการป้องกัน การควบคุมการเข้าถึง ความมั่นคงทางกายภาพ นโยบายความมั่นคงขององค์กร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของสารสนเทศ

ทสจ  522  การบริหารระบบและการจัดการความมั่นคง  (3 หน่วยกิต)
ITM   522  System Administration and Security Management

การติดตั้งและดูแลระบบการปรับแต่งการให้บริการ การสำรองและการกู้คืนระบบ การบริหารบัญชีผู้ใช้ การจัดการความมั่นคงของระบบเครือข่าย การเขียนคำสั่งขั้นสูงเพื่อช่วยในการบริหารระบบ กฎหมายและจริยธรรมของผู้ดูแลระบบ

ทสจ  523  เครือข่ายและการสื่อสารสารสนเทศชั้นสูง  (3 หน่วยกิต)
ITM   523  Advanced Information Communications and Networks

ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายข้อมูลชั้นสูง กลไกการทำงานของโปรโตคอล เช่น MPLS การทำงานของ IP multicast การวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมและกลไกการทำงานของ QoS การออกแบบระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อข้ามโดเมน การเลือกเส้นทางข้ามโดเมน เช่น BGP

ทสจ  524  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   524   Geographic Information Systems

หลักสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์และแบบราสเตอร์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (จีพีเอส) ซอฟต์แวร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทสจ  525  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย  (3 หน่วยกิต)
ITM   525  Mobile Computing Technology

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีแบบโมบาย การติดต่อแบบไร้สาย แพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์แบบโมบาย การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบโมบายในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แบบโมบาย

ทสจ  526  เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย  (3 หน่วยกิต)
ITM   526  Distributed Computing Technology

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศแบบกระจาย ปัจจัยด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์ที่สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผลแบบกระจาย ระบบเครือข่ายและการสื่อสารระหว่างการประมวลผล การเรียกใช้โพรซีเยอร์ทางไกล ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย การประมวลผลแบบกริดและการประมวลผลแบบกลุ่มก้อนเมฆ การทำงานในลักษณะประสาน การสำเนา ระบบความมั่นคง การทนต่อความผิดพลาด และการกู้ระบบ

ทสจ  527   การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   527   Performance Evaluation of Computer Systems

ภาพรวมของการประเมินสมรรถนะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ วิธีการและเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยในการประเมินสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะ ตลอดจนผลกระทบของการออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ต่อสมรรถนะของหน่วยประมวลผลหน่วยความจํา หน่วยรับข้อมูล และหน่วยแสดงผลลัพธ์

ทสจ  528  การบริหารโทรคมนาคม  (3 หน่วยกิต)
ITM   528  Telecommunication Management

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม สถาปัตยกรรมและมาตรฐานของระบบโทรคมนาคม กฎหมายและนโยบายด้านการสื่อสารและการจัดการเทคโนโลยีโทรคมนาคม กฎเกณฑ์การกำกับกิจการโทรคมนาคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมที่เหมาะสม สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในอนาคต

หมวดวิชาการบริหารโครงการซอฟต์แวร์

ทสจ  531   การบริหารโครงการซอฟต์แวร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   531   Software Project Management

การวางแผนโครงการซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณและเวลาการใช้บริการภายนอกในการพัฒนาระบบ การจัดการความเสี่ยง การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงบทบาทของผู้บริหารและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านสำหรับการบริหารโครงการ

ทสจ  532  กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ  (3 หน่วยกิต)
ITM   532  Software Process and Quality Assurance

กระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แนวคิดและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการซอฟต์แวร์ ความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งมาตรฐานของประเทศไทยและมาตรฐานสากล รวมถึงการประเมินและประกันคุณภาพของกระบวนการและซอฟต์แวร์

ทสจ  533  สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ขององค์กร  (3 หน่วยกิต)
ITM   533  Enterprise Software Architecture

ขั้นตอนและวิธีการในการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่โดยเน้นการศึกษาเทคโนโลยีและกรอบแนวคิดของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมแบบไคล์เอนต์-เซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรมแบบ เพียร์-ทู-เพียร์สถาปัตยกรรมแบบเอ็น-เทียร์สถาปัตยกรรมเว็บ และสถาปัตยกรรมแบบเชิงบริการเป็นต้น ตลอดจนอภิปรายมุมมองต่าง ๆ ของแต่ละสถาปัตยกรรม เช่น มุมมองด้านความมั่นคง มุมมองด้านความเชื่อถือได้ มุมมองด้านการบำรุงรักษา และมุมมองด้านการขยายต่อ เป็นต้น

ทสจ  534   การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   534   Software Product Marketing

ความรู้เกี่ยวกับการตลาด สถานการณ์ธุรกิจซอฟต์แวร์ในปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมทางการตลาดในธุรกิจซอฟต์แวร์ การจัดทำข้อตกลงในการใช้บริการ ตลอดจนกลยุทธ์และการจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์

ทสจ  535  การบริหารการใช้บริการภายนอก  (3 หน่วยกิต)
ITM   535  Outsourcing Management

ความรู้เกี่ยวกับการใช้บริการภายนอก แนวโน้ม ประโยชน์ และความเสี่ยงของการใช้บริการภายนอก การกำหนดสิ่งต้องการ กระบวนการเลือกผู้ให้บริการ การต่อรองและการทำสัญญา การควบคุมการทำงานของผู้ให้บริการ และการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้บริการ

ทสจ  536  การจัดการสิ่งต้องการทางซอฟต์แวร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   536  Software Requirement Management

ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งต้องการทางซอฟต์แวร์ ปัญหาและความสำคัญของการจัดการสิ่งต้องการ เทคนิคในการทำความเข้าใจกับสิ่งต้องการของผู้ใช้ บทบาทของผู้บริหารโครงการ การกำหนดขอบเขตงาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงสิ่งต้องการ และการจัดการสิ่งต้องการตามกระบวนการมาตรฐาน เช่น ซีเอ็มเอ็มไอ รวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะด้านสำหรับจัดการสิ่งต้องการทางซอฟต์แวร์


ทสจ  537   โครงการซอฟต์แวร์แบบสหวิทยาการเชิงสร้างสรรค์  (3 หน่วยกิต)
ITM   537   Creative Multidisciplinary Software Project

การสร้างสรรค์โครงการซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการนำวิทยาการหลากหลายสาขามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากสาขาต่าง ๆ นำความรู้จากสาขาที่ตนเองมีพื้นฐานมาแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงการซอฟต์แวร์ร่วมกัน

หมวดวิชาการพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ

ทสจ  541   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  (3 หน่วยกิต)
ITM   541   Human-Computer Interaction

ลักษณะและข้อจำกัดทางกายภาพ ทางการเรียนรู้การจดจำ และทางอารมณ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การประเมินผลและการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบ เทคนิคและเทคโนโลยีของระบบปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และการแสดงสารสนเทศด้วยภาพที่สื่อความหมาย

ทสจ  542   เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  (3 หน่วยกิต)
ITM   542   Multimedia Technology

ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย การเลือกใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียที่เหมาะสม การออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศมัลติมีเดีย ตลอดจนการประยุกต์ใช้

ทสจ  543   เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล  (3 หน่วยกิต)
ITM   543   XML Technology

พื้นฐานและองค์ประกอบของเอ็กซ์เอ็มแอล การทำงานของ Resource Description Framework (RDF) และ Web Ontology Language (OWL) โมเดลเอ็กซ์เอ็มแอล เอ็กซ์เอ็มแอลกับระบบฐานข้อมูล เว็บเซอร์วิซ และการประยุกต์ใช้เอ็กซ์เอ็มแอล

ทสจ  544   เทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย  (3 หน่วยกิต)
ITM   544   Semantic Web Technology

หลักการของเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย เอกสารเว็บที่มีโครงสร้างในรูปแบบเอ็กซ์เอ็มแอล เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส การอธิบายทรัพยากรบนเว็บด้วยอาร์ดีเอฟ แนวคิดเกี่ยวกับออนโทโลยี ภาษาในการนิยามและเครื่องมือช่วยในการพัฒนาออนโทโลยี และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีเว็บแบบสื่อความหมาย

ทสจ  545   การวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กร  (3 หน่วยกิต)
ITM   545   Enterprise Architecture Planning

การออกแบบและการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กรเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอก การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการขององค์กรผ่านสถาปัตยกรรมของธุรกิจ สถาปัตยกรรมข้อมูลและสารสนเทศ สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยี ส่วนต่อประสานและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการปรับและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการขององค์กร และการจัดการต้นทุนในการดำเนินงาน


ทสจ  546   การวางแผนทรัพยากรขององค์กร   (3 หน่วยกิต)
ITM   546   Enterprise Resource Planning

แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรองค์กร เอ็มอาร์พี เอ็มอาร์พีทู และอีอาร์พี การบูรณาการระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการผลิต ด้านการเงิน ด้านการบัญชี ด้านการตลาด และด้านการขาย ขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน การจัดหาและการนำระบบอีอาร์พีมาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการศึกษาซอฟต์แวร์อีอาร์พี

ทสจ  547   การออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กร  (3 หน่วยกิต)
ITM   547   Enterprise Software Design and Development

ขั้นตอนและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ขององค์กรทั้งเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ Modeling Language และ Design Pattern ตลอดจนการศึกษาและใช้งานเครื่องมือเคส

หมวดวิชาหัวข้อพิเศษและสัมมนา

ทสจ  551   หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  (3 หน่วยกิต)
ITM   551   Special Topics in Information Technology and Management

หัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร

ทสจ  552  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  (3 หน่วยกิต)
ITM   552  Seminar in Information Technology and Management

การรายงานและอภิปรายหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่น่าสนใจและทันสมัย โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ และเตรียมข้อมูลจากวารสาร บทความทางวิชาการ หรือข้อมูลจากการวิจัยมารายงานและอภิปราย หรืออาจเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย

ทสจ  553  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 1  (3 หน่วยกิต)
ITM   553  Workshop in Information Technology and Management I

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทสจ  554   สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 2  (3 หน่วยกิต)
ITM   554   Workshop in Information Technology and Management II

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

หมวดวิทยานิพนธ์

ทสจ  600   วิทยานิพนธ์  (12 หน่วยกิต)
ITM   600   Thesis

การวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติหรือเชิงวิชาการในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยจะต้องมีการสอบปากเปล่าและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาในแหล่งเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับ

หมวดการค้นคว้าอิสระ

ทสจ  601   การศึกษาเฉพาะบุคคล 1  (3 หน่วยกิต)
ITM   601   Independent Study I

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยด้วยตนเองในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการตามความสนใจของนักศึกษา ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา

ทสจ  602   การศึกษาเฉพาะบุคคล 2  (3 หน่วยกิต)
พื้นความรู้: ทสจ 601 การศึกษาเฉพาะบุคคล 1

การศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยด้วยตนเองที่ดำเนินการต่อจาก ทสจ 601 การศึกษาเฉพาะบุคคล 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ จัดทำรูปเล่ม และนำเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ควรจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในแหล่งเผยแพร่ที่ได้รับการยอมรับ