โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  (Bachelor of Science Program in Software Engineering)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อเต็ม  (อังกฤษ) Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อ  (อังกฤษ) B.S. (Software Engineering )

 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  137 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

    กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

101 หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาแกน   19 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 70 หน่วยกิต
         – กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต
         – กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์  10 หน่วยกิต
         – กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  33 หน่วยกิต
         – กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ  6 หน่วยกิต
         – กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3 หน่วยกิต
         – กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์  9 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  12 หน่วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่วยกิต