รายวิชา

รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก. 001
EN 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Communication
3
อก. 002
EN 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
English for Social Communication
3
อก. 003
EN 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
English for Global Communication
3
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 001
GE 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้
Thinking Skills for Learning
3
ศท. 002
GE 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
Citizenship and Social Dynamics
3
ศท. 003*
GE 003
การสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ
Cultivating Entrepreneurial Mindset
3
ศท. 004
GE 004
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
3
ศท. 005
GE 005
ทักษะการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์
Creative Leadership Skills
3
*หมายเหตุยกเว้นการเรียนวิชานี้ สำหรับสาขาที่มีลักษณะรายวิชาใกล้เคียงกับวิชาแกนหรือวิชาเฉพาะของสาขานั้น โดยนำวิชาในกลุ่มวิชาเลือกมาแทน ทั้งนี้ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของศูนย์บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 006
GE 006
เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
3
ศท. 007
GE 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
3
ศท. 008
GE 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life
3
2. หมวดวิชาเฉพาะ (101 หน่วยกิต) หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (19 หน่วยกิต)
คม. 101
CH 101
เคมีทั่วไป
General Chemistry
3
คม. 102
CH 102
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
Laboratory in General Chemistry
1
ทส. 494
IT 494
กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Legal and Ethical Aspects of Information Technology
3

คณ. 111
MA 111
คัลคูลัส 1
Calculus I
3
คณ. 114
MA 114
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
3
วซ. 213
SE 213
โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง
Discrete Structures
3
สถ. 207
ST 207
สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Statistics for Science and Technology
3
2.2 วิชาเฉพาะด้าน – บังคับ (70 หน่วยกิต)
2.2.1 กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ (9 หน่วยกิต)
คพ. 100
CS 100
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Introduction to Computer and Information Technology
3
วซ. 200
SE 200
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems and Database Systems Design
3
วซ. 328
SE 328
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ
Service Oriented Architecture
3
2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ (10 หน่วยกิต)
วซ. 220
SE 220
การกำหนดและจัดการความต้องการทางซอฟต์แวร์
Software Requirements Specification and Management
3
วซ. 325
SE 325
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3
วซ. 497
SE 497
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Software Engineering Project I
1
วซ. 498
SE 498
โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Software Engineering Project II
3
2.2.3 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ (33 หน่วยกิต)
คพ. 310
CS 310
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Programming I
3
คพ. 318
CS 318
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
3
วซ. 204
SE 204
กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ
Software Process and Quality Assurance
3
วซ. 205
SE 205
การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์
Software Process Improvement
3
วซ. 212
SE 212
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
Object-Oriented Analysis and Design
3
วซ. 310
SE 310
สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
Software Architecture
3
วซ. 311
SE 311
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3
วซ. 321
SE 321
การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์
Software Construction and Evolution
3
วซ. 322
SE 322
การจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์
Software Configuration Management
3
วซ. 323
SE 323
การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
Component-Based Software Development
3
วซ. 324
SE 324
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบซอฟต์แวร์
Software Validation and Verification
3
2.2.4 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ (6 หน่วยกิต)
วซ. 202
SE 202
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
3
วซ. 300
SE 300
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication and Computer Networks
3
2.2.5 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (3 หน่วยกิต)
วซ. 201
SE 201
โครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Organization
3
2.2.6 กลุ่มวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (9 หน่วยกิต)
สศ. 301
CO 301
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Cooperative Education
3
วซ. 420
SE 420
สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6

2.3 วิชาเฉพาะด้าน-เลือก (12 หน่วยกิต)

นักศึกษาเลือกวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และสามารถเลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาคอมพิวเตอร์อื่นในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา ทส. 358 ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี และวิชา ทส. 359 การสร้างกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยี

คพ. 356
CS 356
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 1
Mobile Application Development I
3
คพ. 357
CS 357
การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 2
Mobile Application Development II
3
ทส. 358
IT 358
ความเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
Technology Entrepreneurship
3
ทส. 359
IT 359
การสร้างกระบวนความคิดสำหรับบริษัทใหม่ด้านเทคโนโลยี
Ideas Generation for Technology Start-up Ventures
3
หน่วยกิต
วซ. 111
SE 111
ชนิดข้อมูลนามธรรมและการแก้ปัญหา
Abstract Data Type and Problem Solving
3
วซ. 327
SE 327
วิธีรูปนัย
Formal Methods
3
วซ. 329
SE 329
เทคโนโลยีการบริการเว็บ
Web Services Technology
3
วซ. 334
SE 334
ปัญญาประดิษฐ์ด้านธุรกิจ
Business Intelligence
3
วซ. 335
SE 335
มาตรวัดผลซอฟต์แวร์
Software Metrics
3
วซ. 400
SE 400
สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Seminar
3
วซ. 401
SE 401
ความมั่นคงของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Security
3
วซ. 402
SE 402
การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านธุรกิจ
Computer Applications in Business
3
วซ. 411
SE 411
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Multimedia Technology
3
วซ. 412
SE 412
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
3
วซ. 413
SE 413
ระบบการสื่อสารไร้สายและการพัฒนาแอพพลิเคชัน
Wireless Communication System and Application Development
3
วซ. 432
SE 432
คลังข้อมูล
Data Warehouse
3
วซ. 440
SE 440
วิศวกรรมความรู้และการจัดการความรู้
Knowledge Engineering and Knowledge Management
3
วซ. 441
SE 441
วิศวกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce Engineering
3
วซ. 445
SE 445
การทำเหมืองข้อมูล
Data Mining
3
วซ. 446

SE 446

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Approach to Human Computer Interaction
3
วซ. 447
SE 447
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3
วซ. 450
SE 450
การศึกษาอิสระ
Independent Study
3
วซ. 451
SE 451
หัวข้อพิเศษ 1
Special Topic I
3
วซ. 452
SE 452
หัวข้อพิเศษ 2
Special Topic II
3
วซ. 453
SE 453
หัวข้อพิเศษ 3
Special Topic III
3
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและวิชาเลือกนั้นจะต้องไม่เป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือก